םלועב תטשפתמ ירלוס יוטיחה תטיש

הטישה .עקרקב םיחמצה תולחמ תא ריבדהל הדעונש ,ירלוסה יוטיחה תטיש איה עקרקה יוטיחל דימורב ליתמב שומישל תופולחה ןיב
ןטק בקעי 'פורפ ידי לע 1976 -ב המסרופו לארשיב החתופ איה ."תילארשיה הטישה" וא "ירלוסה יוטיחה תטיש" םלועב םויכ הנוכמ
.ןולא ביבחו ןייטשנירג םולשבא ,רגרבנירג ליחיבא ,וידימלת תשולשו תירבעה הטיסרבינואה לש תואלקחל הטלוקפהמ

תועיריב העירזל הנכומו תדבועמ עקרק יופיח תועצמאב גשומ םומיחה .שמשה תנירק תרזעב עקרקה םומיח לע ססובמ ירלוסה יוטיחה
רוריק תא תוענומו עקרקה לא רוא תנירק לש הרידח תורשפאמ ,תופוקש ןתויהב ,יופיחה תועירי .(רחא יטסלפ רמוח וא) ןליתאילופ
תוליעפ הב ררועלו קמועל םוחה תכלוה תא רשפאל ידכ ,בטיה תיקשומ תויהל עקרקה לע .םימה ידא תודאתהמ רקיעב םרגנה ,עקרקה
.תיגולויב

הנוילעה עקרקה תבכש לש הרוטרפמטה תאלעהל יופיחה םרוג וז הפוקתבו רחאמ ,ץיק לש ומוציעב ,דחא שדוח תוחפל אוה יופיחה ךשמ
תורשע לש קמועב םילטקנ םיבר תולחמ ימרוג ,תאז םע .תורוטרפמטב הדירי הלחש אצמנ קימענש לככ .סויסלצ תולעמ 50 דע
תוצראל דחוימב המיאתמ הטישה .םיינגותפה תליטקל םימרוגה ,עקרקב םייגולויב הרבדה יכילהת לש םתלעפה ללגב ,םירטמיטנס
.שמשה תנירקב תועפושמה ,תומח

350 -מ רתוי םלועב ומסרפ הכ דע .תובר תוצראב הז םוחתב רקחמ תפונת ידיל ואיבה ירלוסה יוטיחב םייוסינה לש תויבויחה תואצותה
1981 תנשמ .דועו קאריע ,ב"הרא ,הילטיא ,ןפי ןהב ,תוצרא 40 -ב םויכ תלעפומו תרקחנ "תילארשיה הטיש"ה .הז אשונב תויעדמ תודובע
-ב .ליזרבמו ןווימ ,הילטיאמ ,ב"הראמ רקחמ תוצובק תופתתשהב תושענ תופתושמ תודובעו ,םירצמ םע הז אשונב ףתושמ רקחמ להנתמ
הינרופילק תטיסרבינואמ יוויד סמיי'ג 'פורפו ןטק בקעי 'פורפ לש תפתושמה םתכירעב ,ירלוסה יוטיחה תטיש לע רפס םסרפתה 1991
.סיוויידב08-9489186 .לט ,רוביצ יסחילו הרבסהל הדיחיב םיפסונ םיטרפ
lavied@agri.huji.ac.il :ינורטקלא ראוד ,08-9462181 :סקפ