םלועב בוטה תוינבגעה יחפטמ תווצ

תוינבגע יחפטמ תווצ הנש 25 הזמ לעופ תובוחרב תירבעה הטיסרבינואה לש הביבסה תוכיאו ןוזמה ,תואלקחה יעדמל הטלוקפב
,עוצקמה ישנא ןיב דובכו הליהת ול ואיבה תווצה יגשיה .םלועה יבחרב אצי ועמשש ,ץיבוניבר םייח 'פורפו ,רדיק םוחנ 'פורפ לש םתושארב
תולעב תוינבגע לש אולכמ ינז חופיט היה םינעדמה ינש לש ידוחייהו טלובה גשיהה .תוימואלניבהו תוימוקמה םיערזה תורבחו םילדגמה
.םיכורא ףדמ ייח

תשביב ולגתהש ,חמצה לע םילישבמ םניאש םיטנטומ היינבגעה ירפ תחבשה תורטמל ולצינש םינושארה ויה ץיבוניברו רדיק םירוספורפה
םיטנטומה לוצינ יכ ,ררבתה .ירפה קוריפ יכילהת תאו הלשבהה תא ,ירמגל םירצוע וא ,םיטיאמ הלא םיטנטומ .60 -ה תונשב הקירמא
.ירפה תוקצומ תאו עבצה תא םירפשמה ,םיפסונ םינג רפסמ ףוריצ בייחמ

ירפה תא ףוטקל םירשפאמה ,םיכורא ףדמ ייח ילעב תוינבגע ינז חפטל םירקוחה וחילצה םילבוקמ לכאמ ינז םע תואלכה תועצמאב
ומרג םישדחה אולכמה ינז .רוריקב ךרוצ אלל ,תועובש השולש - םייעובש ךשמב ירטו קצומ ראשנ ירפה .םעט ירמוחב רישעו לשב ודועב
.ירט ירפל םלועבו ץראב שדח טרדנטס ועבקו תוינבגעה רוצייב הכפהמל

חותפה חטשב אוצייל תוינבגעה לודיגמ זוחא 60 - 50 -ו ןוכיתה םיה ןגא תוצראב תוממחב םילדגה תוינבגעה ינזמ זוחא 40 -כ ,םויכ
.לארשיב ורצוי םהיערזשו ,תואלקחה יעדמל הטלוקפב וחתופש אולכמ ינז םה ,וקיסכמב

וקיסקמלו ב"הראל םידחוימ םינז
תועמשמ .(Devine Ripe) "פייר ןיוויד" ירחסמה םשב םיארקנ םה םש ,ב"הראב לודיגל םימיאתמש תוינבגע ינז חתיפ םירקוחה תווצ
Vine)) חמצה לע לישבה ירפהש ךכ לע זמרמ אוה ינש דצמו ,(Devine) "יהולאה" םעטל סחייתמ דחא דצמ רשאכ ,הלופכ איה םשה
ותוא קוושלו ,חמצה לע ואולמב לישבהש רחאל ירפה תא ףוטקל וקיסקמבו הינרופילקב םילדגמל םירשפאמ םישדחה םינזה ,Ripe
.הנשה לכ ךשמב יתוכיאו הפי ירפ םישקבמה ,םינכרצה תושירדל הבושתה תנתינ ךכב .ףיטקה ןמזמ תועובש 2-3 ךותב ,יוצרה דעומב

תולוכשאב תוינבגע
ירפה ריחמ .תולוכשאב תוינבגעה לודיג ןויער איה ,הקיטנגו תוקרי ,הדש ילודיגל הקלחמב הלחהש ,ימואלניב הדימ הנקב ,תוכפהמה תחא
.הליגרה היינבגעה ריחממ 2 וא 1.5 יפ אוה תולוכשאב

םינזה .דחוימב םימיעט לייטקוקו יר'צ ינז הטלוקפב וחתופ ,"רסנפס דנא סקרמ" תיטירבה קווישה תשר לש המזויב - לייטקוק יר'צ ינז
.ירפה תורוצ תאו םיעבצה תא ןווגל ןתינו ,תולוכשאב םילדג וחפוטש

.הלא םינז לש רכינ אוציי ןנכותמ האבה הנשבו ,המוראו תוצימח ,תוקיתמב םינייטצמה םינז רפסמ וחפוט - םעטה רופיש08-9489186 .לט ,רוביצ יסחילו הרבסהל הדיחיב םיפסונ םיטרפ
lavied@agri.huji.ac.il :ינורטקלא ראוד ,08-9462181 :סקפ